Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Spółka Capitalia Real Estate Gęsia Sp. z o.o. , NIP 9462664555, REGON: 365981506, z siedzibą: w Lublinie, ul. Misjonarska 20, 20-107 (zwana dalej „Capitalia”), jako administrator danych osobowych, niniejszym informuje Państwa, jako tzw. podmiot danych, o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Capitalia, włącznie z zakresem Państwa praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Capitalia.

 
1. Jakie Państwa dane osobowe przetwarza Capitalia?

Capitalia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych oraz o zniesieniu dyrektywy 95/46/ES (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych przetwarza dane osobowe, które Państwo udostępniają firmie Capitalia w związku z zakupem – korzystaniem z Usług. Chodzi o następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania albo doręczenia
 • Informacje profilowe takie jak wiek i płeć
 • Zapis dźwiękowy rozmowy z call center

Capitalia dalej przetwarza Państwa dane, które pozyskuje, kiedy Państwo korzystają z jego usług. Chodzi o następujące dane:

 • Adres IP
 • Pliki cookies
 • Dane o przeglądarce i urządzeniu
 • Dane geograficzne
 • Dane dotyczące dokonanych zakupów (tj. np. rodzaj, cena , data zakupu, dane o stanie konta klienta)
 • Ewentualnie inny identyfikator online

Capitalia przetwarza powyższe dane osobowe wyłącznie w niżej wymienionych celach i w zakresie oraz czasie koniecznym do wypełnienia określonych celów.

 

2. W jakich celach i na podstawie jakich tytułów prawnych Capitalia przetwarza Państwa dane osobowe?

 

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem sugestii, pytań

Tytułem prawnym do przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie przez firmę Capitalia obowiązków umownych i prawnych. Capitalia przetwarza dane osobowe także w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów na wypadek zaistnienia ewentualnego sporu.

 

 • Przetwarzanie danych osobowych klientów za zgodą do celów marketingowych i handlowych

W przypadku gdy Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych, Capitalia będzie przetwarzała następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, wiek, adres e-mail, numer IP i powiązana z nim lokalizacja, dane pozyskane z plików cookies i podobnych technologii, dane dotyczące dokonanych zakupów, dane o przeglądarce i ewentualnie inne identyfikatory online, przede wszystkim w celu stworzenia właściwej oferty usług Capitalia albo stron trzecich, a także w związku z zwróceniem się do klienta za pośrednictwem wszelkich środków reklamy internetowej oraz w formie komunikacji elektronicznej służącej do przesyłania spersonalizowanych e-maili ofertowych, reklamy ukierunkowanej i innych informacji handlowych wysyłanych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 • Użycie plików cookies i analiza stron internetowych

W przypadku gdy korzystają Państwo ze strony internetowej Capitalia, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie plików cookies, których Capitalia używa na swojej stronie w celu ulepszenia jej działania, oceny ruchu na niej i w celu optymalizacji działań marketingowych, tj. reklamowania oferowanych usług na podstawie oceny Państwa zainteresowania usługami.
W przypadku gdy nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie niektórych albo wszystkich plików cookies, mogą Państwo zapobiec ich gromadzeniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.


3. W jakim okresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W przypadku, gdy Capitalia przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych albo na wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dane osobowe będą przetwarzane dotąd, aż Państwo nie odwołają zgody. Jeśli Państwo odwołają swoją zgodę Capitalia zaprzestanie ich przetwarzania.

 

4. Kto będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Oprócz firmy Capitalia i zatrudnionych w nim osób, dane osobowe dla realizacji opisanych wyżej celów mogą być przetwarzane także przez partnerów Capitalia. Capitalia starannie wybiera partnerów zewnętrznych, którym jako administratorom są udostępniane dane osobowe, przetwarzane przez tzw. podmioty przetwarzające, wyłącznie takich partnerów, którzy gwarantują odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby nie mogło dojść szczególnie do przypadkowego albo niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany bądź nieuprawnionego udostępnienia przekazywanych, zapisanych albo w jakikolwiek inny sposób przetwarzanych danych.

 

Podmiotami, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, są albo mogą w przyszłości być:

 • osoby, które zapewniają dla firmy Capitalia obsługę techniczną określonych usług, albo dostawcy technologii, które Capitalia wykorzystuje do tych usług (typowo programistyczne albo inne usługi wsparcia technicznego, usługi serwerowe, rozsyłanie e-maili, usługi związane z pomiarem ruchu na naszych stronach i dostosowywanie ich zawartości do preferencji użytkowników);
 • osoby, które na stronach internetowych Capitalia mają umieszczone elementy umożliwiające gromadzenie danych osobowych albo śledzenie zachowań użytkowników tych stron (zwykle w tzw. postaci spseudonimizowanej, zatem bez możliwości pozyskania bezpośrednich danych identyfikacyjnych), tj. przede wszystkim osoby przeprowadzające za pośrednictwem cookies analizę ruchu na naszych stronach internetowych oraz operatorzy systemów reklamowych w związku z reklamą ukierunkowaną tworzoną na podstawie danych o dokonanych zakupach i danych pozyskanych z plików cookies (w tym z remarketingu).
 • Capitalia dalej ma obowiązek przekazywać niektóre Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami np. podmiotom administracji publicznej, sądom albo organom ścigania w związku z ewentualnym sądowym postępowaniem administracyjnym, cywilnym i karnym.

 

5. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do przetwarzania danych osobowych przez Capitalia?

Jako podmiot danych mają Państwo w stosunku do swoich danych osobowych następujące prawa:

 

 • Prawo do odwołania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, tj. np. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych; przetwarzanie danych z plików cookies można uniemożliwić za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej);
 • Prawo do dostępu do danych osobowych (prawo do żądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są albo nie są przetwarzane przez Capitalia, a tym samym mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tychże danych osobowych i innych informacji zgodnie z art. 15 Rozporządzenia);
 • Prawo do przeniesienia danych (prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi; także prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe);
 • Prawo do sprostowania danych (prawo do żądania, aby Capitalia niezwłocznie poprawiła nieprawidłowe dane, które Państwa dotyczą);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do żądania, aby firma Capitalia ograniczyła przetwarzanie, m.in. w przypadku, gdy z tytułu wykonywania swojego prawa do sprostowania danych Capitalia zobowiązana jest do sprawdzania prawidłowości danych; albo w razie gdyby Capitalia przetwarzała dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie żądają Państwo ich usunięcia);
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do żądania, aby firma Capitalia niezwłocznie usunęła Państwa dane, m.in. gdy dane osobowe już nie są potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone, albo jeśli Państwo odwołali zgodę, na której podstawie dane osobowe były przetwarzane przez Capitalia i nie istnieje żaden inny tytuł prawny do ich przetwarzania; bądź też w razie gdyby Capitalia przetwarzała dane osobowe w sposób niezgodny z prawem);
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu (prawo do żądania, aby Capitalia zaprzestała przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów – zobacz wyżej);
 • Prawo do zwrócenia się ze swoim wnioskiem do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotychczas Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

6. Jak mogą Państwo skontaktować się z firmą Capitalia?

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych lub korzystania z wyżej wymienionych praw mogą Państwo zwrócić się do firmy Capitalia pisemnie na adres ul. Misjonarska 20; 20-107  Lublin lub pod nr tel. + 48 790 223 223, albo na adres e-mail b.pronin@capitalia.pl.

Inspektorem ochrony danych osobowych, wyznaczonym do pełnienia niniejszej funkcji, jest Bartłomiej Pronin, nr tel. +48 790 223 223, e-mail: b.pronin@capitalia.pl

Call Now Button